• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Støtteordning for større arrangement

Informasjon

Støtteordning for større arrangement

Bakgrunn:
Nord-Fron kommune ønsker å støtte større kultur- og idrettsarrangement. Kommunal støtte til slike arrangement skal stimulere regionale arrangører til å satse på arrangement av nasjonal betydning. Arrangement skaper engasjement og positive ringvirkninger, og er med på å gjøre innbyggerne stolte av kommunen. I tillegg kan store arrangement være med på å gjøre kommunen attraktiv for tilflytting og etablering av næring. Søknader om tilskudd vil bli behandlet av formannskapet.

Søknadskriterier:
Bare arrangement med forankring i Midt-Gudbrandsdalen, som også har betydning for Nord-Fron kommune, kan søke om tilskudd fra ordningen.
Ordningen gjelder større idretts- og kulturarrangement som også retter seg mot deltakere/publikum utenfor vår region.
For å få støtte fra ordningen, må søker kunne vise til at arrangementet vil gi positive ringvirkninger for nærmiljøet og kommunen sitt omdømme. Søker bør også kunne vise til langsiktig resultat utover det enkelte arrangement.
For arrangement som får støtte fra ordningen, skal det kunne avtales synliggjøring av kommunen (f.eks profilering i program eller i forbindelse med gjennomføring av arrangementet).

Utbetaling av støtte:
Arrangementet være gjennomført i tilsagnsåret.
Tilskudd blir som hovedregel utbetalt etter at alle tiltak i søknaden er gjennomført og kostnadene er dokumentert i et sluttregnskap. Der dugnad er brukt som en del av finansieringen, skal det framgå av regnskapet hvilke oppgaver som er utført på dugnad og hvilket omfang. Dugnad blir godkjent med maksimalt den summen og de tiltakene som er oppført i søknaden.
Delutbetaling på inntil 85% av innvilget tilskudd skjer etter søknad, om dette er nødvendig. Siste 15% av tilskuddet skal holdes tilbake inntil sluttregnskap for arrangementet er innlevert.
Kommunen kan kreve dele eller deler av utbetalt tilskudd tilbake dersom:
- arrangementet ikke blir gjennomført.
- hele eller deler av tilskuddet ikke er brukt slik det er beskrevet i søknaden.
- regnskapet viser et kontantoverskudd.

Søknadsfrist:
15. februar

Søknader mottatt etter 15. februar vil ikke bli lagt fram for behandling.

Retningslinjene for støtte til arrangement finner du her:
https://www.nord-fron.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskotsordningar/

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader